Incapacitats permanents absolutes

Definició:

És aquella que impedeix per complet al treballador la realització de qualsevol activitat o ofici. La declaració d’aquesta incapacitat extingeix el contracte de treball.

Requisits:

 • Estar donat d’alta o en situació assimilada a l’alta en el moment del fet causant (per exemple accident comú)
 • Si deriva de malaltia comuna, el període mínim de cotització és variable: Si té menys de 26 anys, la meitat de temps entre la data en què va complir 16 anys i la del fet causant. Si té més, Una cambra del temps transcorregut entre la data en què va complir els 20 anys i la del fet causant, sent el mínim 5 anys. Una cinquena part del període de cotització haurà d’estar inclosa en els 10 anys immediatament anteriors al fet causant.
 • Si la incapacitat permanent es deu a un accident (laboral o no) o una malaltia professional, no s’exigeix ​​període de cotització.

 • Si el treballador té més de 65 anys, el supòsit és el següent:

 • En el moment del fet causant s’han de reunir els requisits necessaris per accedir a la pensió de jubilació. Només poden accedir a la prestació d’incapacitat permanent derivada de contingències professionals. Si deriven de contingències comunes, no podran accedir a la prestació. A aquests efectes, per determinar l’edat de 65 anys, no es tindran en compte les bonificacions o anticipacions d’edat que si escau corresponguin.
 • Si no es reuneixen tots els requisits per accedir a la jubilació, podran accedir a la prestació tant quan derivi de contingències comunes com quan ho faci de contingències professionals.
  La prestació es calcularà aplicant a la base reguladora, el percentatge corresponent al període mínim de cotització establert per a l’accés a la pensió de jubilació, i que actualment està establert en el 50%. Article 163 RDLeg. 1/1994 de 20 juny 1994, text refós de la Llei General de la Seguretat Social. (BOE de 29 de junio)

 • Si el treballador és qualificat com gran invàlid aquesta prestació es podrà incrementar un 50%.

  Prestació:

  La prestació per incapacitat permanent absoluta consisteix en una pensió calculada aplicant un percentatge a la base reguladora. Aquest percentatge és el 100%.